Editorial Team

António Pedro Costa, University of Aveiro - Portugal 
Fábio Freitas, Polytechnic of Leiria and Ludomedia - Portugal